Akademie VŠEM > O VŠEM > Rodiče VŠEM

Rodiče VŠEM

Veškeré informace o dění v rámci Akademie VŠEM získávají rodiče prostřednictvím webových stránek (sekce Rodiče VŠEM, Aktuality), případně prostřednictvím individuálních zpráv Komunikační aplikace.

Vnitřní předpisy VŠEM

Soubor Vnitřních předpisu Akademie VŠEM je dostupný v eVyhledavači Akademie VŠEM, kdy s obsahem Školního řádu a navazujících Vnitřních předpisů byl každý student seznámen v rámci Úvodních seminářů zahájení studia.

Podmínky cenových úrovní

Každá cenová úroveň školného je definována nabídkou administrativních služeb a studijních povinností (cenová úroveň Stipendium), které student plní v každém školním roce.

Stipendium VŠEM

Možnost získání Stipendia VŠEM až do výše 100 % školného v rámci podpory programu pro nadané a znevýhodněné skupiny studentů v rámci dlouholetého stipendijního programu Studium VŠEM.

  • O Stipendium VŠEM je možné žádat pro každý školní rok vždy do 1.7.

Setkání s rodiči

Setkání s rodiči je realizováno hybridní formou (prezenčně, on-line), a to zpravidla 2x v průběhu školního roku. Termíny setkání jsou standardně zveřejňovány prostřednictvím webových stránek, včetně pokynů k účasti.

  • I. setkání ŠR 2022/23 proběhne dne 10.11.2022 od 16:00 hod.
  • Pro účast na setkání vyplní zákonný zástupce on-line formulář VŠEM, kde vyjádří své preference k obsahu setkání.
  • On-line formulář je nutné vyplnit do 7.11.2022.

Omluvy z výuky

Omluvy z výuky jsou realizovány prostřednictvím Komunikační aplikace VŠEM.

  • Student odesílá žádost o omluvu prostřednictvím dané aplikace.
  • Součástí žádosti je ve formě přílohy zasíláno potvrzení absence ze strany zákonného zástupce, případně další doklady prokazující absenci (potvrzení od lékaře, o účasti na zvolené akci apod.).

Události VŠEM

Nedílnou součástí studia na VŠEM jsou pravidelně realizované tématické akce, a to ze strany VŠEM, či samotných studentů.

  • Každý týden jsou studenti informováni (prostřednictvím webových stránek, informačních zpráv, či sociálních sítích) o realizaci vybraných akcí v podobě přednášek, workshopů, seminářů a volnočasových aktivit.

eAplikace VŠEM

Bakaláři VŠEM

Evidence studijních výsledků probíhá prostřednictvím aplikace Bakaláři VŠEM.

ePlatby VŠEM

Studijní poplatky (rozdělení platby, Studentský úvěr) jsou hrazeny prostřednictvím aplikace ePlatby VŠEM.
Součástí aplikace je rovněž možnost objednání Učebních textů VŠEM, Oblečení VŠEM, či administrace plateb studentského bydlení Campus VŠEM.

Podrobnosti k administraci plateb:

Komunikační aplikace VŠEM

Jediným komunikačním kanálem mezi administrativními a pedagogickými pracovníky VŠEM, a studenty, respektive zákonnými zástupci je Komunikační aplikace VŠEM.

  • Přihlašovací údaje do Komunikační aplikace VŠEM obdrželi studenti v rámci zahájení studia na VŠEM.

Rezervační aplikace VŠEM

Prostřednictvím rezervační aplikace jsou zveřejňovány termíny pro osobní i on-line konzultace a pedagogickými pracovníky, studijní poradenství s Informačně poradenským centrem i pohovory v rámci přijímacího řízení Akademie VŠEM.

  • Každý student získá účet v rámci zahájení studia na Akademii VŠEM s tím, že zákonní zástupci se mohou hlásit na vybrané konzultace bez nutnosti registrace.

Videolearning VŠEM

Všichni studenti VŠEM i Akademie VŠEM mají neomezený přístup k databázi aplikace VideoLearning VŠEM (více než 200 on-line výukových kurzů v podobě videolearningu / audiolearningu).

Primárně se kurzy zaměřují na oblasti společenských věd a administraci studia na VŠEM.

WebMail VŠEM

Každý student Akademie VŠEM disponuje vlastní emailovou schránkou WebMail VŠEM, na kterou jsou též přeposílána veškerá upozornění z dalších eAplikací VŠEM.

  • Formát elektronické adresy je pro všechny studenty shodný, a sice jmeno.prijmeni (zavináč) infovsem.cz.