Akademie VŠEM > Uchazeči VŠEM > Školné > Administrace a rozdělení plateb Akademie VŠEM

Administrace a rozdělení plateb Akademie VŠEM

Všechny platby v rámci studia (školné, administrativní poplatky, literatura, kurzy atd.), jsou uchazečem/studentem primárně hrazeny prostřednictvím aplikace ePlatby VŠEM s možností rozdělení ročních plateb studijních poplatků dle cenové úrovně.

Studijní poplatky/školné

 • Studijní poplatky/školné musí být vždy zaslány nebo "hotovostně" vloženy na bankovní účet VŠEM (ČSOB: 196444294/0300), kdy platba poštovní poukázkou je nepřípustná.
 • Nedodržení data splatnosti, výše částky nebo variabilního symbolu (VS) je považováno za nesplnění podmínek pro úhradu studijních poplatků, tzn. NEUHRAZENO.
 • Dnem uhrazení studijních poplatků se rozumí datum připsání stanovené částky na bankovní účet VŠEM pod správným variabilním symbolem, kdy uhrazení studijních poplatků nebo jejich části až po stanoveném termínu je zpoplatněno dle Administrativního ceníku Akademie VŠEM (nedodržení termínu splatnosti).
 • Dodatečné náklady za úhradu studijních poplatků (např. konverze cizí měny, hotovostní platba v bance), jdou vždy na vrub plátce (uchazeče/studenta).
 • V případě plateb ze zahraničí je pro spárování platby nezbytné uvést variabilní symbol platby v poznámce.

Rozdělení plateb

 • Žádost o rozdělení plateb ročních studijních poplatků není uchazečem/studentem zasílána.
 • Žádost o Studentský úvěr VŠEM (tj. měsíční platby, viz 10 + 1/2 splátka) podléhá schválení ze strany VŠEM, na základě zaslané žádosti uchazeče/studenta, viz SIS VŠEM/Komunikace studenta.

Rozdělení a výše plateb školného

Možnost rozdělení plateb ročních studijních poplatků je dána studentem zvolenou cenovou úrovní, kdy výše jednotlivých plateb je stanovena ze strany Akademie VŠEM.

Cenová úroveň / splátky
Výše splátek
Cenová úroveň Stipendium (Studentský úvěr VŠEM)
12x 3.000 Kč
Cenová úroveň Premium (2 splátky)
30.000 Kč / 20.000 Kč
Cenová úroveň Premium (3 splátky) 20.000 Kč / 15.000 Kč / 15.000 Kč
Cenová úroveň Premium (Studentský úvěr VŠEM) 11x 6.000 Kč

Termíny splatnosti školného (studenti)

Termíny splatnosti při rozdělení ročních studijních poplatků jsou definovány ze strany Akademie VŠEM.

Rozložení plateb
Termíny splatnosti
Platba 1x ročně splatnost do 1.6./dle splnění podmínek PŘ
Platba 2x ročně splatnost do 1.6./1.1.
Platba 3x ročně splatnost do 1.6./1.1./1.3.

Posunutí splatnosti studijních poplatků

Žádost o posunutí splatnosti studijních poplatků pro daný školní rok musí být zaslána nejpozději 14 dnů před stanoveným datem splatnosti, a to prostřednictvím SIS VŠEM/Komunikace studenta

 • Termíny a administrativní poplatky pro posunutí splatnosti studijních poplatků/školného stanovuje Administrativní ceník Akademie VŠEM.
 • Při vážných osobních důvodech může uchazeč/student požádat o individuální splátkový kalendář pro daný školní rok (na základě doporučení Administrativní komise řediteli Akademie VŠEM).

Vyúčtovací/daňové doklady

V případě úhrady studijních poplatků/školného či ostatních administrativních poplatků prostřednictvím ePlatby VŠEM je studentovi automaticky vystavena a zaslána objednávka spolu s uvedením předpisu k platbě.

 • Vyúčtovací doklad je k dispozici zpravidla do 5 dní od registrace platby na účet VŠEM.
 • Elektronická faktura je dle zákona o elektronickém podpisu a zákonu o účetnictví, povinně akceptovatelná u organizací státní, veřejné nebo soukromé sféry v celé ČR, kdy jde jak o úsporu nákladů, tak životního prostředí (tištěné faktury nejsou standardně vystavovány/zasílány).
 • Studijní poplatky/školné jsou dle zákona osvobozeny od DPH.

Změna cenové úrovně

 • Změna cenové úrovně školného podléhá schválení ze strany Akademie VŠEM na základě zaslané žádosti studenta prostřednictvím SIS VŠEM/Komunikace studenta. V rámci žádosti student uvede, zda má zájem o změnu v průběhu daného ročníku či až od ročníku následujícího.
 • Předmětem změny cenové úrovně je podpis dodatku Smlouvy o studiu a úhrada doplatku studijních poplatků.
 • V případě změny cenové úrovně ze zvýhodněné úrovně Stipendium na Premium v průběhu standardní doby studia se student nezbavuje závazku úhrady celé standardní doby studia (viz Smlouva o studiu).