Akademie VŠEM > Uchazeči VŠEM > Podmínky a obsah PŘ

Podmínky a obsah PŘ

Akademie VŠEM střední škola poskytuje každému uchazeči o studium i jeho rodině individuální přístup v rámci přijímacího řízení.

 • Přijímací řízení pro školní rok 2024/202 bylo uzavřeno
 • povinná jednotná část PŘ
 • povinný ústní pohovor
 • elektronický dotazník PŘ (student, zákonný zástupce)

Termíny přijímacího řízení

 • Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 bylo uzavřeno

Pro absolvování jednotné části PŘ jsou zákonem stanoveny řádné termíny konání přijímacího řízení. Pozvánka k přijímacímu řízení je uchazečům o studium zaslána 14 dní před termínem konání.

 • Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2025/2026 budou zveřejněny v lednu 2025
 • Na školní rok 2025/2026 bude vypsáno přijímací řízení pro studijní obory Ekonomické lyceum a Gymnázium čtyřleté

Forma jednotné zkoušky

Součástí přijímacího řízení je jednotná zkouška, která se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury (60 minut) a písemného testu z matematiky a jejích aplikací (70 minut).

 • Zadání úloh vychází z učiva rámcového vzdělávacího programu pro základní školy.
 • Při přípravě na přijímací zkoušku se doporučují učebnice pro základní školu.
 • Přípravu těchto testů a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.
 • Podle tohoto vyjádření budou uchazeči uzpůsobeny podmínky konání zkoušky.

Přijímací řízení Akademie VŠEM

Uchazeč skládá povinnou školní přijímací zkoušku. Přijímací zkouška se koná formou ústního pohovoru, ověřující motivační předpoklady ke studiu a prostřednictvím Elektronického dotazníku přijímacího řízení (EDPŘ).

 • Povinnou součástí přijímacího řízení je osobní pohovor pro možnost diskuze nad významem studia pro budoucí pracovní kariéru uchazeče, osobní cíle, základní motivaci k dalšímu vzdělávání, očekávání od studia apod. Osobní pohovor neprobíhá v přítomnosti doprovodu (rodič, sourozenec apod.).
 • Elektronický dotazník přijímacího řízení vyplněný zájemcem o studium i zákonným zástupcem je nedílnou součástí I. i II. kola přijímacího řízení.
 • Informace o termínech osobní konzultace obdrží zájemci o studium spolu s pozvánkou k přijímacímu řízení..

Závazné předpisy

 • Kritéria přijímacího řízení Akademie VŠEM
 • Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění)
 • Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (vyhláška č. 353/2016 Sb., vydaná 24.10.2016)