Akademie VŠEM > Studium VŠEM > Bydlení VŠEM > Rozvojové centrum VŠEM

Čas čtení: 2 min.Rozvojové centrum VŠEM

Rozvojové centrum VŠEM nabízí bezplatné individuální konzultace odborníků v daných oblastech profesního, studijního, pedagogického a právního poradenství. Poradenství je realizována formou individuálních konzultací buď prostřednictvím písemného kontaktu, nebo osobně v prostorách Campus VŠEM.
  • Písemné konzultace (elektronicky) jsou realizovány s odborným poradcem prostřednictvím anonymního Poradenského formuláře VŠEM
  • Odborné poradenství je k dispozici v 1. NP (kancelář č. 106).
  • Domluva termínu je individuální, student, případně rodič se objedná standardně alespoň 14 dní předem. Spolu s objednávkou zašlete návrh možných termínů (zpravidla všední den od 16 hod).

Rozvojové centrum VŠEM

PORADENSTVÍ
PORADCE POZNÁMKA
Osobnostní rozvoj PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. rozvojové a psychologické
Koučování studia Ing. Iveta Hlaváčová, MBA koučování studia
Právní poradenství
JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D. právní poradna
Pedagogicko profesní PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. pedagogické a profesní
Metodik prevence PhDr. Pavla Gilíková prevence sociálně patologických jevů

Osobnostní rozvoj

Rozvojové poradenství podporuje studenta při hledání vlastního talentu, dispozic a osobních kvalit, pomáhá řešit vztahové nebo osobní problémy. Rozvojové poradenství poskytuje PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.

Koučování studia

V rámci „Koučování studia“ lze konzultovat situace, do kterých se mohou studenti dostat během svého studia (např. nejasné priority, problémy s časem, sladění pracovního, osobního života a studia, adaptace po nástupu na VŠ, nespokojenost, přetížení, ztráta motivace ke studiu apod.). Koučování studia nabízí Ing. Iveta Hlaváčová, MBA.

Právní poradenství

V rámci právního poradenství jsou poskytovány krátké informativní porady, zejména kde a jakým způsobem by mohl žadatel svůj nárok nejlépe uplatnit. Právní poradenství neslouží k vyřešení komplikovanějších kauz. V takovém případě je třeba obrátit se přímo na advokáta se žádostí o kvalifikovanou právní pomoc prováděnou za úplatu. Právní poradenství poskytuje JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D.

Pedagogicko profesní poradenství

Pedagogicko-profesní poradenství je zaměřeno na problémy při hledání vlastního talentu, dispozic a osobních kvalit. s důrazem na hledání vhodného pracovního uplatnění. Pedagogicko-profesní poradenství poskytuje PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.

Metodik prevence

Metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj. Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů. Úzce spolupracuje s učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost. Podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy. Organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou. Metodikem prevence je PhDr. Pavla Gilíková.

Speciální pedagog

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních studentů, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Speciální pedagog nabízí spolupráci pedagogům v mnoha oblastech, se kterými nemá běžný pedagog možnost ani kompetence cíleně a odborně pracovat.
Speciální pedagog je k dispozici i zákonným zástupcům v případě jejich dotazů a poskytnutí informací týkajících se daného studenta.

Výchovný poradce

Výchovný poradce pomáhá při řešení konfliktů a situací ve škole a rovněž spolupracuje s učiteli, s vedením školy, se školním metodikem prevence, se speciálním pedagogem, s asistenty pedagoga a dalšími pedagogickými pracovníky školy. Pomáhá studentům s výukovými a výchovnými problémy, navrhuje speciální péči o tyto studenty. Ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky sleduje studenty talentované a nadané, navrhuje další péči o tyto studenty. Účastní se pohovoru se zákonnými zástupci a studenty při řešení výchovných a výukových problémů. Nabízí a provádí kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o profesní orientaci studentů.