Akademie VŠEM > Studium VŠEM > Průkazy a potvrzení Akademie VŠEM

Čas čtení: 2 min.Průkazy a potvrzení Akademie VŠEM

Je má fotografie vhodná? Lze ji použít na občanský průkaz / cestovní pas.

Přehled dokladů studenta Akademie VŠEM (studentský průkaz Akademie VŠEM, potvrzení o studiu, Průkaz ISIC, přístup do Knihovny Akademie věd). Dále také podmínek a jednotlivé kroky pro jejich vyhotovení a následné vystavení. Jednotlivé formy potvrzení o studiu (elektronické, papírové).

Studentský průkaz Akademie VŠEM

Studentský průkaz VŠEM (identifikační průkaz studenta) slouží k jednoznačné identifikaci/prokázání totožnosti při jednání s administrativou VŠEM nebo v rámci úkonů spojených s administrací a kontrolou studia.
 • Studentský průkaz Akademie VŠEM je vystavován v rámci zápisu do 1. ročníku s tím, že uchazeč/student je povinen nahrát do stanoveného data a v požadovaném formátu elektronickou fotografii prostřednictvím SIS VŠEM/Soubory studenta/Fotografie
 • U průkazové fotografie je nutná jednoznačná identifikace studenta v rámci administrace a kontroly studia na střední škole, proto je nutné dodržet Zákonné požadavky pro průkazové fotografie (výška obličejové části hlavy, velikost snímku, použité pozadí, ostrost atd.).
 • Formát fotografie je totožný s občanským/řidičským průkazem nebo cestovním pasem ČR.
 • Studentský průkaz je nepřenosný a jeho předávání nebo půjčování další osobě je považováno za porušení Školního řádu Akademie VŠEM.
 • Kvalitní fotografie
 • Obdélníkový tvar - foto na výšku
 • Světlé, nejlépe bílé pozadí s nerušivými elementy
 • Pohled směřuje do objektivu
 • Fotografie obličeje přibližně od výšky ramen
 • Rozostřená fotografie
 • Černobílá fotografie
 • Zakrytý obličej (sluneční brýle)
 • Fotografie celé postavy
 • Fotografie s pokrývkou hlavy
 • Otočená fotografie

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu může být vystaveno studentovi pouze za období, ve kterém je/byl ve stavu student.
 • Elektronické potvrzení o studiu: student žádá prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formulář/Potvrzení o studiu, kdy potvrzení je zasíláno v elektronické podobě na studentský e-mail nejpozději do 7 dnů. K potvrzení je připojen uznávaný elektronický podpis dle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů; podle rozhodnutí Ústavního soudu České republiky č.j. IV.ÚS 319/05 ze dne 24.4.2006, není třeba elektronické podání, k němuž je uvedený podpis připojen, písemně doplnit.
 • Písemné potvrzení o studiu: student má k dispozici prostřednictvím SIS VŠEM/eVyhledavač VŠEM formulář potvrzení o studiu v českém/anglickém jazyce, kdy žadatel vyplní příslušné údaje, vytiskne v požadovaném množství a v rámci úřední doby IPC nechá potvrdit razítkem Akademie VŠEM (potvrzení o studiu není zasíláno poštou nebo kurýrní službou).
 • Potvrzení pro daný školní rok může být vystaveno po splnění všech podmínek zápisu do studia, respektive po zápisu do příslušného ročníku studia.
 • Potvrzení o studiu lze vystavit i zpětně po ukončení/zanechání studia (zpoplatněno dle Administrativního ceníku Akademie VŠEM), a to pouze při uhrazení všech závazků uchazeče/studenta/absolventa vůči Akademii VŠEM.

Průkaz ISIC

ISIC (International Student Identity Card) je celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO.

 • Průkaz ISIC může získat student prezenční formy studia, který splňuje požadavky § 12 zákona č. 117/1995 Sb. VŠEM průkazy ISIC nevydává, kdy student si na Informačně poradenském centru nechá potvrdit Žádost o vystavení průkazu ISIC, kdy potvrzenou žádost následně předloží na pobočce společnosti ISIC.

Průkaz do Knihovny Akademie věd

Knihovna AV ČR je veřejnou výzkumnou institucí, účelem jejíhož zřízení je mj. poskytování knihovnických, informačních, výpůjčních, reprografických a digitalizačních služeb uživatelům ve sféře vědy a výzkumu a uživatelům z řad široké veřejnosti.

 • Bezplatný přístup do Knihovny Akademie věd ČR pro studenty Akademie VŠEM. Student si na Informačně poradenském centru VŠEM vyplní registrační formulář, na základě které je studentovi umožněn prezenční přístup k odborným publikacím a přístup k elektronickým informačním zdrojům.