Akademie VŠEM > Uchazeči VŠEM > Podmínky a obsah PŘ > Výsledky a podklady PŘ

Výsledky a podklady PŘ

Výsledky přijímacího řízení zahrnují informaci o počtu dosažených bodů a jsou uchazečům k dispozici v elektronické podobě do 10 dnů od data konání přijímacího řízení).

  • Vyrozumění o splnění/nesplnění podmínek přijímacího řízení.
  • Podklady pro zápis do 1. ročníku (prohlášení studenta, zápisový list, pokyny k platbě studijních poplatků).
  • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Splnění podmínek přijímacího řízení

V rámci přijímacího řízení bude pořadí uchazečů stanoveno dle získaného bodového hodnocení.

  • Jednotná část přijímacího řízení max. počet 100 bodů.
  • Hodnocení výsledků na vysvědčeních z předchozího vzdělání a mimoškolních aktivit max. 100 bodů.

Pořadí přijatých žáků je dáno výsledným součtem bodů dosažených za prospěchový průměr za klasifikační období (60 %) a výsledků jednotné přijímací zkoušky (40 %).

  • Při rovnosti bodů dvou a více uchazečů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí průměrný prospěch podle známek na vysvědčení z prvního pololetí devátého ročníku základní školy, případně z odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.
  • Pokud tento průměrný prospěch neumožní stanovit pořadí, rozhoduje lepší výsledek jednotné části přijímacího řízení.

Bodové hodnocení Akademie VŠEM

Bodové hodnocení za prospěchový průměr (vysvědčení z prvního pololetí devátého ročníku základní školy, případně z odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia).

Dosažený průměrBodové hodnocení
1,00 - 1,82 100 bodů
1,83 - 2,99 50 bodů
3,00 a více 20 bodů

Přehled hodnocených mimoškolních aktivit uchazeče

Mimoškolní aktivitaBodové hodnocení
Účast na matematické nebo vědecké olympiádě 50 bodů
Vrcholový sport (potvrzení od svazu) 50 bodů
Dobročinné aktivity žáka 50 bodů
Doporučující dopis (vzdělávací instituce, či jiná autorita) 20 bodů
Dlouhodobý jazykový pobyt 20 bodů

Zápisový lístek

Uchazeč potvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v Akademii VŠEM, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

  • Pokud si nejste jistí nástupem na školu, kde jste úspěšně absolvovali přijímací řízení, máte právo vyžádat si zápisový lístek zpět a doručit jej na preferovanou školu.