Akademie VŠEM > Aktuality Akademie VŠEM

Aktuality Akademie VŠEM

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2019/2020

29. 4. 2019 10:52

Podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášených kritérií z 29. ledna 2019 proběhlo vyhodnocení přihlášených uchazečů o vzdělávání na naší škole.

  • Seznam uchazečů o studium s výsledky PŘ
  • Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí ke studiu poštou neposílá.
  • Uchazeči potvrdí svůj záměr vzdělávat se v Akademii VŠEM tím, že ředitelce školy odevzdají svůj zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 40 správního řádu v návaznosti na § 60a odst. 6 a § 183 školského zákona).
  • V případě, že zápisový lístek v této stanovené lhůtě uchazeči neodevzdají, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí. Uchazeči mohou zápisové lístky odevzdat v úředních hodinách školy od Pondělí - Neděle v čase 12:00 d- 17:00 hod.
  • Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem (shodné údaje s přihláškou ke studiu), nebo zletilým uchazečem.

Jdi zpět